Triết lý – Sứ mệnh – Tầm nhìn

Triết lý


Học để biết, học để làm việc, học để chung sống và học để khẳng định mình. @Unesco

Giáo dục Khai phóng – Liberal education. @Thomas Huxley

Giáo dục vị Nhân sinh. @VuDinhHoe

Sứ mệnh


Sáng tạo tri thức, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo cho đất nước, góp phần xây dựng Việt Nam hùng cường, mang đến một không gian học tập suốt đời cho tất cả mọi người.

Tầm nhìn


Trở thành một đại học đạt đẳng cấp quốc tế tại Việt Nam.​